คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University, USA
 • Director Certification Program (DCP 168/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013) สมาคมส่งเสริม
 • Role of the Chairman Program (RCP 46/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (NDC) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 (วพน.10)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26 (วตท.26)

ประสบการณ์การทํางาน

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 - 2557 ที่ปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • ประธานกรรมการ บริษัท OKEA ASA (OSE) ประเทศนอร์เวย์
  • กรรมการ Lithium Americas Corp. (NYSE & TSX)
 • บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
  • คณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป
  • กรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  • Executive Chairman / Board of Trustees สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  • กรรมการ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand)
  • ประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
  • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • กรรมการและฝ่ายกลยุทธ์ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
  • ประธานกรรมการ มูลนิธิใบไม้ปันสุข
  • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
  • รองประธานสมาคมศิษย์เก่า AIT, Thailand Chapter
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • กรรมการ Nido Petroleum Pty. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 717,187 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี