คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 52 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 56 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง (รุ่นที่ 1) กระทรวงพลังงาน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 239/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Executives Program (CGE 5/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน เกษียณอายุราชการ
1 ตุลาคม 2560 -
30 กันยายน 2561
ปลัดกระทรวงพลังงาน
1 ตุลาคม 2559 -
30 กันยายน 2560
รองปลัดกระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • - ไม่มี -
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 337,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี