คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 53/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 10 (ปรม.10)
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 25 (วปอ.55)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 (วตท.20)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน.11)
 • วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 (วธอ.5)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรทูตสุขภาพ รุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 1 ฐานเศรษฐกิจ

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำกัด
  • กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด
  • กรรมการ บริษัท จุฬาดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จำกัด)
  • กรรมการ Huang Ming Japan Company Limited
  • กรรมการ BCPG Wind Cooperatief U.A.
  • กรรมการ Star Phoenix Geothermal JV B.V.
  • กรรมการ Star Energy Geothermal Holdings (Salak - Darajat) B.V.
  • กรรมการ Star Energy Geothermal (Salak - Darajat) B.V.
  • กรรมการ Star Energy Group Holdings Pte Ltd.
  • กรรมการ Star Energy Geothermal Pte Ltd.
  • กรรมการ PetroWind Energy Inc. (PWEI)
  • กรรมการ Impact Energy Asia Development Limited
  • กรรมการผู้จัดการ Nam San 3A Power Sole Co., Ltd

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,367,778 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี