คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 53/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 10
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ปริญญาบัตร ปรอ. รุ่นที่ 25 / วปอ.2555)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 (วตท.20)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.11)
 • วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จํากัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จํากัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จํากัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จํากัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จํากัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จํากัด
  • กรรมการ Star Energy Group Holdings Pte Ltd.
  • กรรมการ Star Energy Geothermal Pte Ltd.
  • กรรมการ Star Phoenix Geothermal JV B.V.
  • กรรมการ Star Energy Geothermal Holdings (Salak - Darajat) B.V.
  • กรรมการ Star Energy Geothermal (Salak - Darajat) B.V.
  • กรรมการ Huang Ming Japan Company Limited
  • กรรมการ BCPG Wind Cooperatief U.A.
  • กรรมการ PetroWind Energy Inc. (PWEI)
  • กรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำกัด
  • กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด
  • กรรมการ Impact Energy Asia Development Limited
  • ผู้จัดการ Nam San 3A Power Sole Co., Ltd

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,201,596 หุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี