คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม) Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
 • ปริญญาโท นโยบายและเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม) The University of Wisconsin-Madison, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • หลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง สํานักงบประมาณ (นงส. 1)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.5) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร” (มหานคร รุ่นที่ 5)
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (2559)
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 3)
 • หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ สถาบันคลังสมองของชาติ (รุ่นที่ 6)
 • หลักสูตรการพัฒนาอุดมศึกษาไทยสู่โลกศตวรรษที่ 21 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม (วธอ. 1)
 • หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ (รุ่นที่ 9)
 • หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP 11)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 13 (วตท.13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นํายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป. 1) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมของ Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบัน พระปกเกล้าและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (รุ่นที่ 3)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 105/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP 27/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 6/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 8/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม. 10) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประสบการณ์ทำงาน

23 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
27 กุมภาพันธ์ 2563
- ปัจจุบัน
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
24 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
2561 - ปัจจุบัน นายกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
2560 - 2563 ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
2 ตุลาคม 2562
- 26 กุมภาพันธ์ 2563
รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2 ตุลาคม 2558
- 1 ตุลาคม 2562
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2557 - 2559 นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • นายกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
  • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • กรรมการอิสระ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 427,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี