คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 13/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดํารงตําแหน่งกรรมการและอื่นๆ ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
   • กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
   • กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน)
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   • กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จํากัด (มหาชน)
   • กรรมการ บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
   • อนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลาง
   • ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

การดํารงตําแหน่งกรรมการและอื่นๆ ในอดีต

 • เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รองประธานในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
 • เหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • วิทยากรในหลักสูตรของคณะกรรมการบัญชีบริหารและคณะกรรมการด้านการวางระบบ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เหล็กรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด
 • ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทํางานในอดีต

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
 • Chief Financial Officer บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
 • Executive Vice President - Finance and Accounting บริษัท สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร จํากัด (มหาชน)
 • Executive Vice President - Finance and Accounting บริษัท เนชั่น พับบลิชิ่ง กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 • Finance and Administration Manager บริษัท ดิจิตอล อีควิปเมนท์ จํากัด
 • Controller บริษัท ที เอ็ม เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สวีเดนมอร์เตอร์ส จํากัด
 • Senior Auditor บริษัท สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จํากัด
 • สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 302,500 หุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี