คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 24
 • เตรียมทหารรุ่นที่ 13
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรหลักประจําชุดที่ 63 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP129/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
2554 ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
ราชองครักษ์พิเศษ
ตุลาการศาลทหารสูงสุด
2553 ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
2551 แม่ทัพภาคที่ 1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • ไม่มี
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 175,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี