คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP 24/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 15/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 37/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 8/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 1/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 29/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรวุฒิบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.5) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปี 2559 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประสบการณ์การทำงาน

2559 - 2562 อนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 - 2560 กรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2557 - 2560 กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2558 - 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • - ไม่มี -
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • กรรมการจรรยาบรรณ สถาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 300,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี