คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท Business Administration, Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 143/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 (วตท. 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2544 - 2556 กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2553 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
2552 - 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2548 - 2554 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2543 - 2554 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด
2541 - 2554 กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • ประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
  • นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
  • รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1,125,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี