คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Alabama, Birmingham, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายระดับสูง รุ่นที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 68 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
 • หลักสูตร Senior Executive Program Columbia University, USA (ทุนเตรียมผู้บริหารระดับสูงของ กพ.)
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 48/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 48/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 44/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2565 - ปัจจุบัน : รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2564 - 2565 : รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2559 - 2564 : ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
2558 - 2559 : รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
2565 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • - ไม่มี -
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • ประธานกรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) :

 • หุ้นสามัญ : -ไม่มี- หุ้น
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : -ไม่มี- หน่วย
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี