คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 • หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 44 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 29 กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 40 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • Director Certification Program (DCP136/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • How to Develop a Risk Management Plan (HRP1/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE17/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประสบการณ์ทำงาน

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
2551 - ปัจจุบัน : กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย
2551 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
8 เมษายน 2553
- 1 พฤศจิกายน 2564 :
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
13 ตุลาคม 2558
- 3 สิงหาคม 2560 :
สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รัฐสภา
2549 - เกษียณอายุ (2551) : เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
2548 : รองปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • รองประธานกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) :

 • หุ้นสามัญ : -ไม่มี- หุ้น
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : -ไม่มี- หน่วย
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี