คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 13/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดํารงตําแหน่งกรรมการและอื่นๆ ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
   • ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน)
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • กรรมการตรวจสอบ การบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
   • อนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลาง
   • ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้านการเงินและบัญชี
   • ผู้สังเกตการณ์อิสระตามข้อตกลงคุณธรรมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
   • ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท นอร์ธแลนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
   • กรรมการ บริษัท ฮอร์ตั้นอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการและอื่นๆ ในอดีต

 • กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จํากัด (มหาชน)
 • เลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รองประธานในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
 • เหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • วิทยากรในหลักสูตรของคณะกรรมการบัญชีบริหาร และคณะกรรมการด้านการวางระบบ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เหล็กรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด
 • ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทํางานในอดีต

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
 • Chief Financial Officer บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
 • Executive Vice President - Finance and Accounting บริษัท สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร จํากัด (มหาชน)
 • Executive Vice President - Finance and Accounting บริษัท เนชั่น พับบลิชิ่ง กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 • Finance and Administration Manager บริษัท ดิจิตอล อีควิปเมนท์ จํากัด
 • Controller บริษัท ที เอ็ม เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
 • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สวีเดนมอร์เตอร์ส จํากัด
 • Senior Auditor บริษัท สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จํากัด

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) :

 • หุ้นสามัญ : 359,274 หุ้น
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : 14,940 หน่วย
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี