การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
รายงานประจำปี 2562
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันที่ 9 เมษายน 2563 (เอกสารยกเลิก)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 9 เมษายน 2563 (เอกสารยกเลิก)
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563