การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วันที่ 10 เมษายน 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1 สารสนเทศเกี่ยวกับการกำหนดกรอบวงเงินกู้ยืมระหว่างกัน ระหว่าง บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (BCTC) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในการให้ และ/หรือ รับความช่วยเหลือทางการเงินกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One report)
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566