การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และสิทธิการได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W1)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W2)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (BCPG-W1)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (BCPG-W2)
รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
ตัวอย่างการกรอกใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
หนังสือมอบอำนาจ
แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์เข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) แทนบุคคลอื่น