ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (BCPG-W1)

ประเภทหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วันที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
หลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นสามัญ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ -0- บาท
อัตราส่วนการใช่สิทธิ 1 หน่วย BCPG-W1 ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 8.00 บาท (แปดบาทถ้วน) ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 89,236,041 หน่วย
จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ 89,236,041 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
วันกำหนดการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 สามารถใช้สิทธิได้ในวันดังต่อไปนี้
  • 20 เมษายน 2564
  • 20 กรกฎาคม 2564
  • 20 ตุลาคม 2564
  • 20 มกราคม 2565
  • 20 เมษายน 2565
  • 20 กรกฎาคม 2565 และ
  • 20 ตุลาคม 2565 ("วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย")
หากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการก่อนหน้าวันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บุคคลที่ติดต่อ :
คุณฐานมาศ, คุณมาลี, คุณเบญจวรรณ,
คุณมานิสา, คุณปิยพร, คุณจารุภา,
คุณสุวาลี, คุณกิตติมา
เบอร์โทรศัพท์ :
0-2618-1141-1143,
0-2618-1146-1147,
0-2618-1122,
0-2618-1133,
0-2618-1129


นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์: 0-2009-9000


เอกสาร

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG W1 ครั้งที่ 7 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG W1)
แบบฟอร์มการชำระเงิน
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (BCPG-W1)