งบการเงินรวม 2561 2562 2563 2564 2565 Q2/2566
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ 3,320.3 3,426.6 4,230.7 4,668.8 5,405.2 1,092.7
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน (-27.6) 95.4 215.6 34.3 -188.3 91.0
รายได้รวม 4,229.8 3,542.1 4,475.6 4,774.9 7,589.4 1,195.3
กำไรขั้นต้น 2,351.2 2,465.2 2,794.5 3,060.9 3,426.8 525.4
EBITDA จากการดำเนินงาน (1) 2,906.3 2,955.4 3,848.7 4,252.8 4,434.5 755.8
กำไรสุทธิ (2) 2,219.2 1,801.4 1,912.3 2,010.8 2,630.1 201.1
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 31,557.9 37,136.6 51,219.6 58,721.2 56,210.8 67,309.0
หนี้สินรวม 16,415.6 21,581.4 28,670.6 31,493.1 26,934.8 37,301.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น 15,142.1 15,505.7 22,436.7 27,228.2 29,276.0 30,007.9
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน 10,000.0 10,000.0 16,508.5 16,508.5 16,508.5 16,508.5
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 9,984.1 9,994.5 13,201.9 14,470.1 14,538.4 14,540.9
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (ร้อยละ) 70.8 71.9 66.1 65.6 63.4 48.1
อัตราส่วน EBITDA จากการดำเนินงานต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (ร้อยละ) 87.5 86.3 91.0 91.1 82.0 71.2
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 52.5 50.9 42.7 42.1 48.7 18.5
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 7.0 5.2 4.3 3.7 4.6 1.3
อัตราส่วนผลกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (3) 15.2 14.5 10.1 8.1 9.3 2.7
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (3) 1.0 1.3 1.2 1.1 0.9 1.2
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (3) 0.9 1.2 0.7 0.7 0.2 0.6
(บาท/หุ้น)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (4) 1.1 0.9 0.9 0.7 0.9 0.1
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 7.6 7.8 8.5 9.4 10.1 10.3

หมายเหตุ:

(1) รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหลังหักค่าตัดจำหน่าย ไม่รวมรายได้อื่นและกำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
(2) กำไรสุทธิที่เป็นของบริษัท
(3) ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของบริษัท
(4) คำนวณโดยหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)