งบการเงินรวม 2559 2560
ปรับปรุงใหม่
2561 9M62
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ 3,083.9 3,322.5 3,320.3 2,445.44
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน (-86.3) (-231.7) (-27.6) 60.53
รายได้รวม 3,380.4 3,639.9 4,229.8 2,525.95
กำไรขั้นต้น 2,261.7 2,354.0 2,351.2 1,788.66
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (1) 2,263.0 2,397.0 2,496.0 1,844.50
กำไรสุทธิ (2) 1,541.3 1,774.2 2,219.2 1,356.59
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 25,488.6 31,857.3 31,557.9 38,375.86
หนี้สินรวม 11,971.9 17,730.3 16,415.6 22,918.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,516.7 14,126.9 15,142.1 15,457.27
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 9,950.0 9,961.5 9,984.1 9,994.24
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (ร้อยละ) 73.34 70.85 70.81 73.14
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (ร้อยละ) 73.38 72.14 75.17 75.43
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 45.60 48.74 52.47 53.71
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 8.30 6.19 7.00 5.17
อัตราส่วนผลกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (3) 17.67 12.84 15.16 11.85
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (3) 0.75 1.21 1.03 1.01
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (3) 0.21 1.06 0.87 0.92
(บาท/หุ้น)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (4) 1.10 0.89 1.11 0.68
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 6.79 7.10 7.59 7.74

หมายเหตุ:

(1) ไม่รวมรายได้อื่นและกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
(2) กำไรสุทธิที่เป็นของบริษัท
(3) ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของบริษัท
(4) คำนวณโดยหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)