1. ธุรกิจหลักของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยอะไรบ้าง

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระดับแนวหน้า ดำเนินการและลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพและ พลังงานน้ำ ในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศลาวตามลำดับ

2. ธุรกิจพลังงานล่าสุดที่บริษัทลงทุนคือธุรกิจอะไร

ธุรกิจพลังงานน้ำจากเขื่อน ในประเทศลาว

3. บริษัทจะลงทุนที่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องหรือไม่

บริษัทเปิดกว้างสำหรับการลงทุนทั้งในและต่างประเทศขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผลตอบแทน

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บมจ.บีซีพีจี เป็นอย่างไร

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

5. บมจ.บีซีพีจี ได้รับเกณฑ์ที่ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างไร

บริษัทได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับดีเลิศ (5 ดาว) ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)