ดาวน์โหลด
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ปี 2564 Green Financing Framework External Review Report (SPO) External Review Report (Pre-Issuane Assurance Report) Climate Bond Certificate