ประเภทเครดิต : ปี 2565

อันดับเครดิตองค์กร

บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ :

ทริส เรทติ้ง

อันดับเครดิต :

A-

อันดับเครดิตราสารหนี้ :

A-

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
แนวโน้ม อันดับเครดิต :

Stable

ทริส เรทติ้ง

ปี 2565

ประเภทเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต แนวโน้ม อันดับเครดิต ดาวน์โหลด
ปี 2565 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable
ปี 2564 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable