พันธกิจ

เราเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดที่ยั่งยืนและมั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคน

Spirit

Innovative

รู้รอบ รู้ลึก คิดล้ำ

Integrity

ยึดมั่นในหลักการ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล

International

มีความเป็นสากล เปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายในปีพ.ศ. 2568 กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการ

  • ขยายธุรกิจด้วยการลงทุนอย่างชาญฉลาด ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของบริษัทในกลุ่ม และสัมพันธภาพกับพันธมิตรที่เลือกสรรแล้ว
  • เชื่อมโยงผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่มีความล้ำสมัยด้วยธุรกิจบริการ energy as a service
  • สร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในฐานะผู้นำด้านพลังงานสะอาดที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม