หมายเหตุ :

  1. BCPG เป็นผู้สนับสนุน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะ 2 (โซลาร์ฟาร์ม) โดยลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ อผศ.จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งและตามสัญญารวม 8.9 เมกะวัตต์
  2. BSE-PRI เป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 3 โครงการขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งและตามสัญญารวม 12 เมกะวัตต์
  3. (3) EPC หมายถึง กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ (1) ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และ (2) ดำเนินการและซ่อมบำรุง (O&M) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
  4. AM หมายถึง บริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะบริษัทบริหารทรัพย์สิน (Asset Management Company)
  5. ลงทุน (Investment) หมายถึง บริษัทที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในฐานะนักลงทุนทีเค