บีซีพีจี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตามนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

เพื่อประกอบ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในหลากหลายรูปแบบ และด้วยรากฐานแห่งความมั่นคงของบางจากคอร์ปอเรชั่น ประกอบกับ การบริหารจัดการด้วยบุคลากรกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และมีเป้าหมายในการ ทำธุรกิจที่ชัดเจน บีซีพีจีจึงจัดเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของ กลุ่มบริษัทในเครือบางจากคอร์ปอเรชั่น

วิสัยทัศน์ Spirit เป้าหมายและกลยุทธ์

ต้นแบบผู้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยวิถีพลังงานสะอาด

อ่านเพิ่มเติม

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาเป็นสายงานต่างๆ โดยสรุปเป็นแผนภาพผังโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ดังนี้