บีซีพีจี ขายไฟฟ้าจากโซลาร์สหกรณ์เป็นรายแรก

บีซีพีจี ขายไฟฟ้าจากโซลาร์สหกรณ์เป็นรายแรก ชูมีส่วนร่วมสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์และชุมชนรอบโครงการ

โซลาร์สหกรณ์บีซีพีจี ขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) รายแรกของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ รวม 2 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 7 เมกะวัตต์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีส่วนสร้างรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์และชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (ปราจีนบุรี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบีซีพีจี ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรโดยวิธีผ่านการจับฉลาก เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา สำหรับโครงการสหกรณ์วิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง กำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ และโครงการสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังการผลิตติดตั้ง 2 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้ง 2 โครงการสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ตั้งแต่เช้าวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ โครงการผลิตไฟฟ้าโซลาร์สหกรณ์ฯ ทั้ง 2 แห่งดังกล่าวสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ต้นปี 2560 ภายใต้อัตราการรับซื้อไฟฟ้า ที่ 5.66 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี และได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี

นอกจากการดำเนินการในเชิงธุรกิจแล้ว บีซีพีจี ยังมีนโยบายในการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและสังคมในวงกว้าง ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามแนวทางการทำกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นโครงการต้นแบบ โดยนอกจากสมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลตอบแทนที่ไม่ผันผวนเหมือนรายได้จากการเกษตรแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่โดยรอบและสร้างงานให้แก่สมาชิกและชุมชนในพื้นที่ สร้างกองทุนให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางการเกษตรแก่สมาชิก รวมถึงโอกาสได้อาชีพเสริมผ่านการทำการเกษตรใต้แผงที่บริษัทฯ กำลังศึกษาอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานหมุนเวียน และสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทนของรัฐบาลอีกด้วย