ธุรกิจของเรา

บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระดับโลก รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างพลังงานสะอาดให้แก่โลกในรูปแบบใหม่ๆ นอกจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว  บริษัทฯ  ยังมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุน การพัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไปทั่วโลก  จึงแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพื่อริเริ่มพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น พลังงานชีวมวล  พลังงานลม  พลังงานน้ำ  พลังงานความร้อนใต้พิภพ  พลังงานขยะ  เป็นต้น

พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานชีวมวล
พลังงานลม
พลังงานน้ำ
พลังงานความร้อนใต้พิภพ

โครงสร้างธุรกิจ

บีซีพีจี  เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 182 เมกะวัตต์ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 236 เมกะวัตต์ในญี่ปุ่น และมีเป้าหมายที่จะลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2563

พลังงานแสงอาทิตย์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในทุกภูมิภาคของโลก

 

ปัจจุบัน บีซีพีจี มีโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่ใน 6 จังหวัดของประเทศไทย มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 130 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์พร้อมมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 118 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาอีกกว่า 12 เมกะวัตต์ ส่วนในต่างประเทศ บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 194 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 20 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาอีกกว่า 174 เมกะวัตต์

 

นอกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บีซีพีจียังมีแผนที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ ต่างๆเช่น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น

พลังงานชีวมวล

เป็น พลังงานที่ได้จากสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและ สามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้ สารอินทรีย์เหล่านี้ได้มาจากพืชและสัตว์ต่างๆ เช่น เศษไม้ ขยะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในประเทศไทยมีแหล่งพลังงานชีวมวลอยู่หลายประเภท อาทิ พืชผลทางการเกษตร เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร ไม้และเศษไม้ หรือของเหลือจากอุตสาหกรรมและชุมชน เช่น แกลบที่ได้จากการสีข้าวเปลือก ชานอ้อยจากการผลิตน้ำตาลทราย หรือเศษไม้จากการแปรรูปไม้ยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัส เป็นต้น

 

พลังงานลม

เป็น พลังงานหมุนเวียนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และได้กลายมาเป็นแหล่งพลังงานหลักของหลายๆ ประเทศ ทั้งการติดตั้งบนบกและการติดตั้งในทะเล

พลังงานน้ำ

เป็น แหล่งพลังงานทดแทนตามธรรมชาติอีกประเภทหนึ่ง ที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยการอาศัยพลังงานของน้ำที่เคลื่อนที่ ปัจจุบันพลังงานจากแหล่งน้ำที่นำมาผลิตไฟฟ้าที่รู้จักกันโดยทั่วไป ได้แก่ พลังงานน้ำตก พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง และพลังงานคลื่น

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

เป็น พลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ใต้ผิวโลก สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าโดยการนำเอาพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูงที่อยู่ใต้ดิน ขึ้นมาใช้ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพลังงานทดแทนที่มีความเสถียรในการผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

  • โครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว           กำลังการผลิตไฟฟ้า ตามสัญญารวม 130 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตไฟฟ้า ตามสัญญารวมทั้งสิ้น 130 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

  • โครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว           กำลังการผลิตไฟฟ้า ตามสัญญารวม 30 เมกะวัตต์
  • โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา           กำลังการผลิตไฟฟ้า ตามสัญญารวม 164 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตไฟฟ้า ตามสัญญารวมทั้งสิ้น 194 เมกะวัตต์