คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31
 • หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 139 ศูนย์สงครามพิเศษ
 • หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 69 ศูนย์สงครามพิเศษ
 • หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารม้า รุ่นที่ 1/2529
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศออสเตรเลีย (ROAC)
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศไทย
 • หลักสูตรปลัดบัญชีระดับผู้บริหาร โรงเรียนการเงินทหารบก
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 71
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 52
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.57) หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 57

ประสบการณ์ทำงาน

2560 ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 (ภารกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กองทัพบก
2558 ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
2556 รองผู้บัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองทัพบก
2555 ผู้บังคับการ กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก
2554 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง กองทัพบก
2553 ผู้บังคับการ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ กองทัพบก

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
   • -ไม่มี-
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • รองผู้อำนวยการ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก
   • กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี