คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • M.S. (Management and Human Relations), Abilene Christian University, TEXAS, U.S.A.
 • B.A. (Political Science), Delhi University, INDIA
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 167/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 33/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (วตท.16) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทํางาน

2560 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน)
2557 - 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2554 - 2557 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร กรมศุลกากร
2553 - 2554 รองอธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร
2550 - 2553 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบอากร สำนักตรวจสอบอากร กรมศุลกากร

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
 • บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
  • ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • กรรมการ คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • กรรมการ และคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพพ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  • กรรมการ พิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี