คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 53/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND 15/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (M&A 1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 1/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. รุ่นที่ 25 / วปอ.2555) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (วตท.20) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.11) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • วุฒิบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จํากัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จํากัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จํากัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำกัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด
  • กรรมการ Star Energy Group Holdings Pte Ltd.
  • กรรมการ Star Energy Geothermal Pte Ltd.
  • กรรมการ Star Phoenix Geothermal JV B.V.
  • กรรมการ Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V.
  • กรรมการ Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V.
  • กรรมการ Huang Ming Japan Company Limited
  • กรรมการ BCPG Wind Cooperatief U.A.
  • กรรมการ PetroWind Energy Inc. (PWEI)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 439,096 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี