คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจํา ชุดที่ 65 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP129/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2560 - 2561 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2555 - 2557 หัวหน้าคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายและสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหา จชต.
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • ไม่มี
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • เลขานุการและกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • รองประธานอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบก ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 225,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี