ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05/06/2562 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1,399,999,994 70.05%
2. สำนักงานประกันสังคม 37,320,289 1.87%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,137,648 1.16%
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 13,059,168 0.65%
5. น.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร 12,000,000 0.60%