รู้จัก BCPG

บีซีพีจี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตามนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เพื่อประกอบ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในหลากหลายรูปแบบ และด้วยรากฐานแห่งความมั่นคงของบางจากคอร์ปอเรชั่น ประกอบกับ
การบริหารจัดการด้วยบุคลากรกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และมีเป้าหมายในการ
ทำธุรกิจที่ชัดเจน
บีซีพีจีจึงจัดเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของ
กลุ่มบริษัทในเครือบางจากคอร์ปอเรชั่น